Augustenborg Brolaug

I Augustenborg havn er der to foreninger: Augustenborg bådelaug og Augustenborg Sejlklub som deles om den samme havn og til dels de samme faciliteter. Den daglige drift af disse havnefaciliteter styres og uddelegeres af Brolauget (se mere i vedtægterne) 

Nyt fra Brolauget

Der er nu vand på vestbroen og dæmningsbroen.

B√•doptagning er den 12/10-24 kl. 08:00 b√•de √łverste og nederste plads

Augustenborg Brolaug har fået en bestyrelse!

Til Bestyrelsen er valgt:

 • Formand:¬†Sven Due, b√•delauget.
 • N√¶stformand: Kent Lindemann Petersen, sejlklubben.
 • Kasserer: Hanne Lambek Larsen, b√•delauget.
 • Bestyrelsesmedlem: Torben Beck, sejlklubben.

S√łnderborg kommunes forslag til ny havn i Augustenborg

Disponeringsplan nr. 2
Situationsplan

Havne faciliteter

1

Vestbroerne. Her er der plads til b√•de motor og sejlb√•de i n√¶sten alle st√łrrelser.

2

Dæmningsbroerne. Her ligger mest motorbåde og joller der ikke stikker alt for dybt. Selv et par vikingebåde er der plads til.

3

Augustenborg sejlklubs klubhus. Af faciliteter kan nævnes:

 1. Betalingsautomat til gæstesejlere og slæbested.
 2. K√łkken og bad for medlemmer og betalende g√¶stesejlere
 3. Klublokale med tourist info og bibliotek 
Medlemmer af sejlklubben kan låne klubhuset til private arrangementer ved at kontakte klubhusformanden på e-mail
 
Ved klubhuset er der i sommerhalvåret opstillet borde og bænke til fri afbenyttelse. Om vinteren bruges pladsen til bådeopbevaring (mod betaling)

4

Augustenborg bådelaugs klubhus. Af faciliteter kan nævnes:

 1. Grill og bålsted ved klubhus
 2. K√łkken mm. for medlemmer¬†
 3. Klublokale 

5

Slæbested og mastekran

Sl√¶bestedet kan frit benyttes af klubbernes medlemmer. Alle andre kan k√łbe adgang i billetautomaten.

Mastekranen kan benyttes af klubbernes medlemmer. Ikke-medlemmer kun efter aftale med Brolauget. 

6

Masteskur og Vinterplads

Klubbernes medlemmer kan mod betaling have sin mast eller båd på anvist plads. 

Facilitetsoversigt

Plads til din båd?

For at få en bådeplads i ved en af Augustenborg Brolaugs broer er der nogle betingelser:

 • Du skal v√¶re medlem af enten B√•delauget eller Sejlklubben.
 • Du have fast bop√¶l i Augustenborg postdistrikt 6440
 • Alle p√• havnen, b√•de medlemmer og g√¶ster er forpligtiget til at efterleve havnens ordensreglement.¬†

Ordensreglement

På Brolaugets broer, anlæg, arealer og installationer gælder vores ordensreglement. Se mere her under

Havnemyndighed på vores havn er den til en hver tid siddende Bestyrelse for brolauget

Brolaugs takster

Brolauget kan tilbyde havne pladser af forskellig st√łrrelser som fordeles efter din b√•ds st√łrrelse og hvad der er ledigt. (pris fasts√¶ttes ud fra plads typen)

Pladstype

Længde

Bredde

Dybgang

√Örlig afgift

AA

15m

4m

3m

2000 kr.

A

9.5m

3.5m

2m

1400 kr.

B

7m

3m

2m

1200 kr.

C

7m

2m

1.5m

1000 kr.

D

7m

2m

1m

700 kr.

Pælepenge: (Opkræves én gang ved indmeldelse / plads tildeling)

2000 kr.

Vilkår og regler angående pladsleje i Augustenborg havn.

Alle der √łnsker at v√¶re en del af vores havn skal v√¶re indforst√•et med vores regelset samt v√¶re villig til ogs√• at yde en indsats for f√¶llesskabet p√• havnen.¬†

Se mere i dokumentet herunder.

Vinter på havnen

Brolauget tilbyder vinteropbevaring for havnens medlemmers b√•de p√• land. Der er f√¶lles s√łs√¶tning og optagnings dage hvor medlemmerne betaler solidarisk for udgifterne til kran l√łft mm.  √ėnsker man at have sin b√•d i vandet om vinteren, skal der betales en vinterafgift 

Ansvar og forsikring

Augustenborg b√•delaug er uden ansvar for eventuelle skader her kan komme p√• b√•de eller andet materiel f√łr, under og efter s√łs√¶tning og optagning af b√•de.
Det er lovpligtigt for bådejeren at have en forsikring der dækker for de skader der kan komme på egen båd og især andres både eller materiel.
Det p√•ligger b√•dejeren at anvende et til b√•den sikkert og anvendeligt b√•dstativ. Det p√•ligger desuden b√•dejer at efterse b√•dens opmagasinering p√• land og derved forebygge at der opst√•r skader p√• egen eller andres b√•de. Skulle noget ske i l√łvet af vinteren skal b√•delauget kontaktes hurtigst muligt. 

 

Seneste nyt fra bestyrelsen

Vinter service

Afgift

Vinterplads

600 kr.

Mast i masteskur

100 kr.

Kran l√łft

Ca 600 kr.

Vinterafgift for båd i vand

500 kr.

Kontakt til Brolauget

Nyt medlem?

Hvis du enten har en b√•d eller overvejer at k√łbe en b√•d, som du mangler en havneplads til, s√• klik her:

Opsigelse af havneplads

Du kan når som helst opsige din havne plads. Men hvis du vil slippe for lejen skal det ske inden den 1. april. Klik her:

 

Opdatering af kontakt info mm.

Augustenborg Brolaug vil meget gerne informeres hvis du som medlem flytter eller får ny e-mail adresse. Så klik her: 

Brolaugets bestyrelse

Sven Due

Formand

Repræsentant for Bådelauget e-mail:brolaug-formand@augustenborghavn.dk

Kent Lindemann Petersen

Næstformand

repræsentant for sejlklubben email: kent@petersen.mail.dk

Torben Beck

Medlem

Repræsentant for sejlklubben email: smallpeice1@gmail.com

Hanne Lambek Larsen

kasserer

repræsentant for bådelauget, mail: brolauget@augustenborghavn.dk

Aktiviteter på havnen

Broerne ved Augustenborg Yacht havn udvides

Kystdirektoratet har, uden at informere os, givet tilladelse til forlængelse af molerne på Yacht havnen. Godkendelsen til projektet kan I se her: J.nr.21/16016-13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vedtægter:

§1

Foreningens navn er Augustenborg Brolaug, dens hjemsted er Augustenborg kommune.

§2

Foreningens form√•l er at administrere, vedligeholde og udbygge laugets broer med tilh√łrende havneareal til vinterpladser, samt s√łge udvidelsesmuligheder i takt med udviklingen.

§3

Enhver, der har broplads ved Augustenborg Brolaugs anl√¶g, skal v√¶re aktiv medlem af Augustenborg Brolaug og have fast bop√¶l i Augustenborg postdistrikt 6440. De er endvidere pligtige til at v√¶re medlem af Augustenborg B√•delaug eller Augustenborg Sejlklub. Alle, der √łnsker at blive optaget p√• ventelisten for senere tildeling af broplads, skal v√¶re passiv medlem af Augustenborg Brolaug. Disse er hermed ikke pligtige til at v√¶re medlem af nogen af sejlsportsforeningerne.

§4

Broafgiften fastsættes én gang årligt af bestyrelsen efter et forud lagt budget, der dækker såvel vedligeholdelse som afskrivninger. Der anvendes 5 satser som fastsættes af bestyrelsen. Broafgiften opkræves forud helårligt i april måned. Ved optagelse som aktivt medlem i Brolauget opkræves et indskud / Pælepenge på 2.000 kr. Betaling for ekstra serviceydelser fastsættes af bestyrelsen.

§5

Udmeldelse af Brolauget skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. april. Et medlem kan slettes på grund af restance af enhver art. Det pågældende medlem mister herved sine rettigheder og kan kun optages mod betaling af restancen. Et medlem, der handler i strid med Augustenborg Brolaugs vedtægter og bestemmelser, kan af en enig bestyrelse ekskluderes.

§6

Enhver, der har broplads ved Augustenborg Brolaugs anl√¶g, skal v√¶re aktiv medlem af Augustenborg Brolaug og have fast bop√¶l i Augustenborg postdistrikt 6440. De er endvidere pligtige til at v√¶re medlem af Augustenborg B√•delaug eller Augustenborg Sejlklub. Alle, der √łnsker at blive optaget p√• ventelisten for senere tildeling af broplads, skal v√¶re passiv medlem af Augustenborg Brolaug. Disse er hermed ikke pligtige til at v√¶re medlem af nogen af sejlsportsforeningerne.

§7

Brolauget afholder √•rligt i 1. kvartal et medlemsm√łde, hvortil ethvert aktivt medlem indkaldes med 8 dages varsel.
Forslag, der √łnskes dr√łftet p√• m√łdet, skal v√¶re bestyrelsen i h√¶nde senest 5 dage f√łr m√łdet.

Dagsorden skal indeholde mindst f√łlgende punkter:

1.    Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning
3.¬† ¬†Forel√¶ggelse af regnskab for det forl√łbende √•r, samt budget for det¬†kommende √•r.
4.   Indkomne forslag.
5.   Præsentation af bestyrelsen:
      Р2 medlemmer udpeget af Aug. Bådelaug.
      Р2 medlemmer udpeget af Aug. Sejlklub. 

§8

Aug. Brolaugs ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer lauget i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger i henhold dertil foretagne handlinger forpligter lauget.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og et menigt medlem. Disse udpeges alle for 2 år ad gangen. Hvert år udpeger Bådelauget og Sejlklubben hvert et medlem. Ved stiftelsen udpeger hver klub to medlemmer, hvoraf den ene fra hver klub har tre års funktionstid.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Dog skal formanden skiftevis hvert andet år være en repræsentant fra Bådelauget og Sejlklubben. Dog kan Brolauget dispensere herfra. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand, eller sekretær.

§9

Aug. Brolaugs regnskabs√•r f√łlger kalender√•ret 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal udarbejde revideret driftsregnskab for det foreg√•ende √•r og status, inden udgangen af januar det efterf√łlgende √•r.

§10

Hvert andet år udpeges en revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant udpeges skiftevis af Aug. Bådelaug og Aug. Sejlklub.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§11

Vedtægtsændringer skal forelægges Bådelauget, og Sejlklubben till godkendelse.

Foranstående vedtægter er godkendt på Augustenborg Bådelaugs ekstraordinære generalforsamling den 23/3 79 samt AUG. Sejlklubs ordinære generalforsamling den 22/2 79.
Foranstående vedtægter er revideret af brolaugets bestyrelse den 20/9 89. Udarbejdet nyt oplag december 2000. Korigeret med postdistrikt 2006. Paragraf 9 Regnskab, ændret sept. 2013, Repræsentant for Augustenborg byråd slettet d. 07.10-2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.