Ordensreglement for Augustenborg havn.

Ordensreglementet erstatter alle tidligere ordensregler for Brolaugets broer og landomrĂĄder, inklusiv klubhuse, parkeringspladser og arealer for vinteropbevaring af bĂĄde.

Augustenborg søterritorie er underlagt Sønderborg havn, og deres ordensreglement har derfor været gældende til og med 15/7 2022.  Se link: Sønderborghavn

Ordensreglement

Augustenborg havn, Augustenborg Brolaug

indhold:

Augustenborg Brolaug logo trans

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Sønderborg havn, da Sønderborg havn er øverste havnemyndighed for Augustenborg havn. (ifølge skrivelse fra Trafikstyrelsen per e-mail af 5. juli 2022) Samt i henhold til § 16 i bekendtgørelse nr. 1197 af 3/10/2018 om Trafikstyrelsen opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

Ordensreglementet træder i kraft dagen efter modtagelse af Sønderborg havns godkendelse. Den. 16/7/2022

 

Ordensreglementets individuelle del er skrevet med kursiv skrift. Og er ellers en kopi af ordensreglementet for Sønderborg havn.

1. Generelle bestemmelser

1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til Brolauget.

1.2. Overholdelse af orden inden for havnens omrĂĄde pĂĄses af havnemyndigheden.

   • Augustenborg Brolaugs havneanlæg ejes og drives af Augustenborg Brolaug.

   • Det til havnen hørende søomrĂĄde er begrænset af havnens dækkende værker samt af rette linjer mellem nedenstĂĄende koordinater: (Vestbroerne)

1) 54°56.634’N 009°52.107’E (V-lige yderbros N-lige Fortøjningspæl)
2) 54Âş56.605’N 009Âş52.128’E (N-lige yderbros S-lige Fortøjningspæl)
samt mellem
3) 54Âş56.605’N 009Âş52.128’E (N-lige yderbros S-lige Fortøjningspæl)
4) 54Âş56.63’N 009Âş52.24’E (Ved mastekranen pĂĄ havnemolen)
Desuden mellem: (Dæmningsbroerne)
5) 54º56.645’N 009º52.398’E (Kyst ved dæmningen, Nord)
6) 54°56.640’N 009°52.372’E (N-lige fortøjningspæl ved dæmningsbroerne)
Samt mellem
7) 54°56.640’N 009°52.372’E (N-lige fortøjningspæl ved dæmningsbroerne)
8) 54°56.584’N 009°52.397’E (S-lige fortøjningspæl ved dæmningsbroerne)
Samt mellem
9) 54°56.584’N 009°52.397’E (S-lige fortøjningspæl ved dæmningsbroerne)
10) 54º56.586’N 009º52.421’E (Kyst ved dæmningen, Syd)

Se i øvrigt plan nederst på siden 

   • Havnens landarealer lejer Augustenborg Brolaug af Sønderborg Kommune.

   • Det lejede landareal udgøres af matr.nr. 94 (vestlig del), 140 og 356..

   • Fartøjsejeren har pligt til at medvirke til god ro og orden i/pĂĄ havnen og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand.

   • Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages liggeplads. Hvorvidt et fartøj skønnes i sødygtig stand, afgøres af havnemyndigheden.

   • Et fartøj som findes at være groft misligholdt, kan fratages liggeplads. Om et fartøj er mislig- holdt, afgøres af havnemyndigheden.

   • Ejeren af et fastliggende fartøj har pligt til, udover at pĂĄføre fartøjet navn og hjemhavn, at mærke bĂĄden med det af havnemyndigheden udleverede identifikationsmærke.

   • Havneafgift, oplægningsafgift, andre afgifter og gebyrer samt ethvert forbrug af el, vand, signalforsyning eller anden forsyning betales efter de til enhver tid gældende takster.

1.3. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4. Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, og skal i øvrigt kunne legitimere sig, hvis det forlanges.

   • Havneopsynet/havnemesteren bærer i tjenestetiden pĂĄklædning mærket med Augustenborg Brolaug, havnemester/havneassistent eller tilsvarende.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1. Fartøjer må ikke ankres inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil. 2.2. Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne). 2.3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt, til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4. For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5. Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller, i mangel af sådanne, med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havne anlægget.

  • Højest tilladte fart i havnen er 3 knob eller sikker styrefart.
2.6. Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved ”lastning/losning”, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
  • En lejet plads kan ikke fremlejes eller udlĂĄnes af lejeren.
  • Benyttes pladsen ikke i længere eller kortere perioder af lejeren, til den pĂĄ pladsen registrerede bĂĄd, disponerer havnemyndigheden over pladsen.
  • BĂĄdejeren/-føreren af fartøjet er pligtig til at benytte det til enhver tid anvendte system til markering af ledig plads. Gælder ogsĂĄ ved fravær under 2 nætter.
  • Dato for ophør af ledighed bør anføres ved pladsen.

2.7. Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæstende fartøjer skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

  • Gæstesejlere kan benytte tilgængelige pladser overalt, hvor ikke andet er skiltet, dvs. bĂĄdpladser der er markeret med grønt skilt.
  • De grønne/røde skilte er vejledende. En fastligger kan gøre krav pĂĄ sin anviste, faste plads, forudsat dato for ophør af ledighed er overskredet.
  • Fastliggere opfordres til at vise hensyn i forbindelse med at retten kræves.
  • Gæstesejlere skal, medmindre andet er meddelt ved opslag, snarest, efter ankomst indbetale havneafgift via betalingsautomat
  • Der mĂĄ kun fortøjes ud for kranerne i havnen i forbindelse med benyttelse af kranerne. Efter endt arbejde skal der straks forhales.
  • Fartøjer mĂĄ ikke fortøjes til bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun til de anbragte fortøjningsindretninger sĂĄsom pullerter, fortøjningsringe og lignende.
  • El- og vandforbrug:
  • Stærkstrømsregulativ for havne skal overholdes.
  • Opvarmning mĂĄ kun ske med fartøjets egen fast installerede 12/24 volts varmeanlæg. El- forbrug betales efter de til enhver tid gældende takster.
  • BĂĄde der ligger i vandet i havnen i perioden 16.11.-31.3. mĂĄ kun anvende anvist og aflĂĄst el-stik. Vandbesparende strĂĄle-/brushoveder skal anvendes ved spuling/rengøring af dæk og fribord (ikke ved fyldning af vandtank).
  • Bilvask pĂĄ havnens omrĂĄde er ikke tilladt.
  • Betaling for el- og vandforbrug sker efter gældende takster.

2.8. Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9. Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

  • Fastliggende fartøjer skal have mindst 2 fendere i hver side.

2.10. Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

  • Ved dobbelte pælepladser anvendes kun Ă©n agter fortøjning, og der skal gives plads for ind- sejling pĂĄ nabopladsen.

2.11. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen, og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12. Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

  • SĂĄvel fastliggere som gæstesejlere mĂĄ affinde sig med midlertidigt at kunne blive ”lukket inde”, ved at lade anden bĂĄd fortøje udenpĂĄ.
  • UdenpĂĄ liggende bĂĄdes ejere og mandskab skal være behjælpelige med at skaffe ind- og udpassage for indenfor liggende bĂĄde.

2.13. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

  • Uden pĂĄ hinanden liggende bĂĄde mĂĄ ikke anbringe slæbejolle og lignende pĂĄ siden.
  • Fastliggere mĂĄ kun anbringe slæbejoller og lignende ved bĂĄden, nĂĄr det kan ske inden for rammerne af den anviste plads. Slæbejollen skal, nĂĄr fartøjet forlader havnen, enten med- tages eller lægges pĂĄ land pĂĄ et, af havnemyndigheden, anvist sted. Slæbejoller mĂĄ ikke optage bĂĄdplads.
  • Slæbejoller og lignende skal være tydeligt mærkede med tilhørsforhold (ejers navn og plads- nummer).
  • Havnemyndigheden afgør, om et fartøj kan betegnes som en slæbejolle.

2.14. Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15. Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne, praktiske anvisninger, betingelser og økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

  • GæstebĂĄde som efterlades ubemandet i mere end 12 timer, skal give meddelelse herom til brolauget, der skal oplyses kontaktperson, som pĂĄ forlangende vil kunne flytte bĂĄden.

2.16. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en, af havnemyndigheden, fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havne- myndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgs- omkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelel- se herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad eller lokal ugeavis. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17. Vrag mĂĄ ikke anbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sĂĄdan vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

  • Ethvert fartøj som henligger inden for havnens omrĂĄde, ligger for ejerens ansvar, regning og risiko.
  • Ophold i bĂĄden mĂĄ, udover i perioden 1.4.-15.11. kun være af kortere varighed.
  • Fast ophold (Folkeregisteradresse) er kun tilladt efter skriftlig aftale med havnemyndigheden.
  • Aftale om fast ophold i bĂĄden skal indeholde aftale om periode, pladsleje, afregning af for- brug, sikkerhedsforhold, forsikringsforhold, affaldsbortskaffelse og færdselsforhold m.v. Aftaleperiode max. 2 ĂĄr ad gangen og uden ret for lejer til ny aftale.2.15

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1. Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

  • Vinteroplægning, brug af kran m.m.:
   • Vinteroplægning pĂĄ havnens omrĂĄde mĂĄ kun ske efter forudgĂĄende ansøgning og betaling for vinteroplægning hvert ĂĄr.
   • BĂĄdvogne/-stativer/-bukke skal være i forsvarlig stand, størrelse og nemt manøvrerbare.
   • Havnemyndigheden afgør om bĂĄdvogne/-stativer/-bukke er i rette stand.
   • Findes bĂĄdvogne/-stativer/-bukke i uforsvarlig stand kan anvendelse pĂĄ havnen nægtes.
   • Som hovedregel mĂĄ bĂĄde kun oplægges pĂĄ P-pladsen i perioden 15/10 – 1/5
   • Som hovedregel skal bĂĄdoplægning ske senest den 15.11.
   • Køretøjer, der ikke direkte anvendes til optagning eller isætning af bĂĄde, mĂĄ ikke opholde sig i kranomrĂĄdet. Undtaget herfra er korte ophold i forbindelse af- og pĂĄlæsning af materiel til brug for optagning/isætning.
   • Brugere af bĂĄdkran og mastekraner er ansvarlige for afspærring af kranomrĂĄdet, sĂĄ uvedkommende færdsel ledes udenom kranomrĂĄdet.
   • Benyttelse af kraner sker for egen regning og risiko.
   • Gældende lovgivning vedrørende brug af kraner, løftegrej og arbejdssikkerhed skal over- holdes.
   • Brug af havnens mastekran er kun for bĂĄdelaugets medlemmer.
   • Efter brug skal kranen afleveres i rette position. Ă…g, wirer, kabler og hĂĄndtag lægges pĂĄ plads.
   • Adgang til bĂĄdrampen kun for aktive medlemmer af sejlklubben eller bĂĄdelauget, eller efter betaling pĂĄ billetautomat.
   • I forbindelse med oplægning er havnen eller den/de af havnen bemyndigede, behjælpelige med at sætte stativer, bukke og vogne frem. SĂĄfremt sker med traktor eller andet motorkøretøj, skal føren af motorkøretøjet have tillades af brolauget inden arbejdet pĂĄbegyndes.
   • Manøvrering pĂĄ land skal ske med egnet/ afpasset grej og kyndig betjening. Vurderes grej og betjening uegnet, kan havnemyndigheden forbyde egen manøvrering.
   • Efter søsætning skal løst grej/materialer, der anvendes ved vinteroplægningen, fjernes fra oplægningspladsen, og mĂĄ kun anbringes pĂĄ bĂĄdvogne, sĂĄ det ikke generer manøvrering med disse.
   • Fortøjninger, udhalerliner samt trapper, mĂĄtter m.m. skal fjernes fra bĂĄdplads/broen umiddelbart efter optagning.
   • Ved salg af bĂĄd/uden egen bĂĄd fastliggende i havnen, skal bĂĄdvogne, stativer, bukke og andet grej fjernes fra havnens omrĂĄde senest 14 dage efter at bĂĄden er afhentet.

3.2. Umiddelbart efter søsætning/opsætning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og/eller land- plads for bukke, vogne, støtter og andet grej, samt affald.

3.3. Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

  • Havnemyndigheden afgør suverænt det enkelte fartøjs placering pĂĄ land, herunder afstand til nabobĂĄd m.v.
  • Flytning af vinteroplagt bĂĄd efter den 15.11. kun efter aftale med havnemyndigheden og mod betaling af gebyr jf. takstblad.
  • Stativer, bukke og vogne der benyttes ved vinteroplægning pĂĄ havnearealet, skal være tyde- ligt mærket med pladsnummer, ejers og fartøjets navn samt gyldigt ĂĄrsmærke. Ikke tydeligt mærket grej, vil løbende blive fjernet af havnemyndigheden og for ejers regning og risiko.
  • Fartøjer mĂĄ ikke vinteropbevares pĂĄ land med rejst mast. Fartøjer med rejst mast mĂĄ kun henstilles pĂĄ land kortvarigt, i særlige tilfælde og kun efter havnemyndighedens anvisning.
  • Master skal umiddelbart efter afrigning placeres i eller ved dertil indrettet stativ, i masteskur.
  • Master eller andet grej mĂĄ ikke henligge pĂĄ kajomrĂĄdet eller langs kajarealet længere end nødvendigt for klargøring af masten til placering i mastehus eller til rigning ved søsætning.
  • Eventuel overbygning/-dækning af fartøjet mĂĄ ikke være mere end 50 cm bredere end bĂĄden.
  • For og agter vil det være afhængigt af den anviste plads, men mĂĄ ikke bygges ud over kørevejen.

3.4. Ved fartøjer og bådvogne m.m. der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5. Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brand- myndighedens tilladelse.

3.6. Ved brændstof påfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser

4.1. Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller pĂĄ havnens omrĂĄde er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet pĂĄ havnearealerne.

4.2. Miljøfarligt affald, såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3. Reparationsarbejder eller lignende på fartøjer eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprens- nings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

  • Enhver pĂĄføring, anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bĂĄdplads i havnen og betragtes sĂĄledes som en væsentlig eller grov misligholdelse.
  • Ved mistanke om pĂĄføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende, er bĂĄd- og/eller pladslejeren/-ejeren forpligtet til at medvirke til testning af den anvendte bund- maling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bĂĄdplads i havnen, og betragtes sĂĄledes som en væsentlig eller grov misligholdelse. SĂĄfremt bĂĄd- og/eller pladslejeren/-ejeren har pĂĄført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er bĂĄd- og/eller pladslejeren/-ejeren forpligtet til at betale omkostningerne til disse under- søgelser.
  • Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder pĂĄbyde, at bĂĄd- og/eller plads- lejeren/-ejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende pĂĄ miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et pĂĄbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bĂĄdplads i havnen og betragtes sĂĄledes som væsentlig eller grov misligholdelse.
  • (1) P.t. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1257 af 15/12 /2011) og bek. om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formĂĄl (organiske forbindelser) (bek.nr. 926 af 18/11/2002).
  • SĂĄfremt en fartøjsejer eller bruger af havnen uanset tilhørsforholdet til havnen, forĂĄrsager jordforurening omfattet af Jordforureningslovens § 41, er fartøjsejeren/brugeren forpligtet til omgĂĄende og uden tøven, at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af forurenings- skaden for derefter straks at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Havnemyndigheden skal omgĂĄende underrettes om enhver forureningshændelse.

4.4. Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5. Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen mærket ”Spildolie” eller ”Olieholdigt bundvand”.

  • Der henvises til oversigtsplan for affaldshĂĄndtering m.v. Ved tvivl, henvendelse til Brolauget.

4.6. Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved even- tuelle særligt indrettede vaskepladser.

  • Afvaskning/højtryksspuling af fartøjets bund er kun tilladt pĂĄ havnens spuleplads pĂĄ kajen.
  • Hel eller delvis afrensning af bundmaling pĂĄ vinteroplægningspladsen mĂĄ kun ske ved hjælp af de af/gennem havnen anskaffede værktøjer. Havnemyndigheden opsætter betingelser og takster for benyttelse af maskinerne.
  • Sandblæsning eller beslægtede afrensningsmetoder pĂĄ havnens omrĂĄde er kun tilladt efter særlig aftale med havnemyndigheden og overholdelse af gældende lovgivning
  • PĂĄ vinteroplægningspladsen mĂĄ kun fribord og dæk spules, og kun med rent vand.
  • Det skal sikres, at intet miljøfarligt materiale kan løbe i vinteroplægningspladsens afløbsriste.
  • Gennemspuling af ferskvandkredsløbet pĂĄ motorer med tokreds kølesystem og motorer med enkeltkredssystem (saltvandskølet) er tilladt, nĂĄr evt. kølevæsker opsamles og bortskaffes pĂĄ miljørigtig vis.

4.7. Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

  • Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
  • Ă…ben ild, herunder ĂĄben grill om bord i fartøjet og pĂĄ havneomrĂĄdet i øvrigt udenfor even- tuelle dertil indrettede grillpladser.
   • Grill mĂĄ ikke opstilles pĂĄ brændbart underlag.
  • Fiskeri
  • Inden for havnens omrĂĄde jf. foranstĂĄende § 1.2 stk. 2 og 3 er al fiskeri forbudt, med undtagelse af børns krabbefiskeri, der er tilladt under eget ansvar og under tilsyn af voksne. Placering af fiskegrej efter havnemyndighedens anvisning.
  • Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
  • Badning og dykning fra skibe, bolværker eller broer.
  • Placering af husbĂĄde.
   • For at fastholde et levende sejlermiljø i Augustenborg brolaugs omrĂĄde mĂĄ der ikke henlægges husbĂĄde eller husbĂĄdslignende fartøjer. Havnemyndigheden afgør, hvorvidt et fartøj passer til havnens miljø.
  • Teltslagning og opstilling af campingvogne.
   • Parkering af og overnatning i campingvogne og autocampere samt teltslagning kan tillades i forbindelse med officielle arrangementer, og kun med forud indhentet skriftlig tilladelse fra havnemyndigheden og anden relevant myndighed som brand, politi, kommune m.fl.
   • Parkering af bĂĄdtrailere mĂĄ kun ske efter anvisning fra havnemyndigheden.

4.8. Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

  • Hunde skal føres i snor, og ejeren/føreren skal opsamle og bortskaffe evt. efterladenskaber.
  • NĂĄr der, pĂĄ havnens omrĂĄde, arbejdes med kraner, bĂĄdoptagning/-isætning og transport af bĂĄde pĂĄ land fra kajomrĂĄde til og fra vinteroplægningspladsen, og i øvrigt nĂĄr det kræves af hensyn til passerendes sikkerhed og pĂĄgældende arbejdes udførelse, kan havnemyndigheden omdirigere udenforstĂĄendes passage af omrĂĄdet.
  • Parkeringsskiltning skal respekteres. Efterkommes pĂĄbud vedrørende parkering ikke, kan havnemyndigheden foranledige det pĂĄgældende køretøj fjernet for ejerens regning og risiko.

4.9. Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1. Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndig- hedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelse eller de, af havnemyndigheden givne pålæg, så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe fornødne foranstaltninger til, at sådan sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøj med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2. Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnekontoret i Sønderborg havn, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3. Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder ting-, person- og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejling fra havnen.

  • Ethvert fartøj med fast plads i havnen skal være helĂĄrligt ansvarsforsikret. Forsikringspolice samt gyldig kvittering for indbetalt præmie skal forevises for havnemyndigheden efter dennes nærmere bestemmelse.

Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.

  • Overtrædelser kan endvidere medføre udvisning af havnen og evt. erlagt havneleje tilbagebetales ikke.

Havnemyndigheden i vores del af Augustenborg havn, er den til en hver tid siddende bestyrelse for Brolauget. Kontakt info til bestyrelsen kan forefindes pĂĄ hjemmesiden: www.augustenborghavn.dk

Vedtaget den 6. juli 2022

Augustenborg Brolaug.

Bestyrelsen

Bilag 1: Havneplan

Augustenborg Brolaug

Augustenborg Brolaugs broer er angivet med skraveret arealer herunder. Vestbroerne og Dæmnings Broerne.

Havnearealer

Dybder kan afvige fra det angivne

Download ordensreglement for Augustenborg havn.