Ordensreglement for Augustenborg havn.

Ordensreglementet erstatter alle tidligere ordensregler for Brolaugets broer og landområder, inklusiv klubhuse, parkeringspladser og arealer for vinteropbevaring af både.

Augustenborg s√łterritorie er underlagt S√łnderborg havn, og deres ordensreglement har derfor v√¶ret g√¶ldende til og med 15/7 2022.  Se link: S√łnderborghavn

Ordensreglement

Augustenborg havn, Augustenborg Brolaug

indhold:

Augustenborg Brolaug logo trans

Dette ordensreglement er udf√¶rdiget i medf√łr af ¬ß 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtg√łrelse nr. 457 af¬†23. maj 2012 og godkendt af S√łnderborg havn, da S√łnderborg havn er √łverste havnemyndighed for Augustenborg havn. (if√łlge skrivelse fra Trafikstyrelsen per e-mail af 5. juli 2022) Samt i henhold til ¬ß 16 i bekendtg√łrelse nr. 1197 af 3/10/2018 om Trafikstyrelsen opgaver og bef√łjelser, klageadgang og kundg√łrelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

Ordensreglementet tr√¶der i kraft dagen efter modtagelse af S√łnderborg havns godkendelse. Den. 16/7/2022

 

Ordensreglementets individuelle del er skrevet med kursiv skrift. Og er ellers en kopi af ordensreglementet for S√łnderborg havn.

1. Generelle bestemmelser

1.1. F√łreren af ethvert fart√łj i havnen samt havnens √łvrige brugere har pligt til at g√łre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til Brolauget.

1.2. Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

   • Augustenborg Brolaugs havneanl√¶g ejes og drives af Augustenborg Brolaug.

   • Det til havnen h√łrende s√łomr√•de er begr√¶nset af havnens d√¶kkende v√¶rker samt af rette linjer mellem nedenst√•ende koordinater: (Vestbroerne)

1) 54¬į56.634‚ÄôN 009¬į52.107‚ÄôE (V-lige yderbros N-lige Fort√łjningsp√¶l)
2) 54¬ļ56.605’N 009¬ļ52.128’E (N-lige yderbros S-lige Fort√łjningsp√¶l)
samt mellem
3) 54¬ļ56.605’N 009¬ļ52.128’E (N-lige yderbros S-lige Fort√łjningsp√¶l)
4) 54¬ļ56.63‚ÄôN 009¬ļ52.24’E (Ved mastekranen p√• havnemolen)
Desuden mellem: (Dæmningsbroerne)
5) 54¬ļ56.645‚ÄôN 009¬ļ52.398‚ÄôE (Kyst ved d√¶mningen, Nord)
6) 54¬į56.640‚ÄôN 009¬į52.372‚ÄôE (N-lige fort√łjningsp√¶l ved d√¶mningsbroerne)
Samt mellem
7) 54¬į56.640‚ÄôN 009¬į52.372‚ÄôE (N-lige fort√łjningsp√¶l ved d√¶mningsbroerne)
8) 54¬į56.584‚ÄôN 009¬į52.397‚ÄôE (S-lige fort√łjningsp√¶l ved d√¶mningsbroerne)
Samt mellem
9) 54¬į56.584‚ÄôN 009¬į52.397‚ÄôE (S-lige fort√łjningsp√¶l ved d√¶mningsbroerne)
10) 54¬ļ56.586‚ÄôN¬†009¬ļ52.421‚ÄôE¬†(Kyst¬†ved d√¶mningen, Syd)

Se i √łvrigt plan nederst p√• siden¬†

   • Havnens landarealer lejer Augustenborg Brolaug af S√łnderborg Kommune.

   • Det lejede landareal udg√łres af matr.nr. 94 (vestlig del), 140 og 356..

   • Fart√łjsejeren har pligt til at medvirke til god ro og orden i/p√• havnen og skal til enhver tid holde sit fart√łj i pr√¶sentabel stand.

   • Et fart√łj, der ikke sk√łnnes at v√¶re i s√łdygtig stand, kan fratages liggeplads. Hvorvidt et fart√łj sk√łnnes i s√łdygtig stand, afg√łres af havnemyndigheden.

   • Et fart√łj som findes at v√¶re groft misligholdt, kan fratages liggeplads. Om et fart√łj er mislig- holdt, afg√łres af havnemyndigheden.

   • Ejeren af et fastliggende fart√łj har pligt til, udover at p√•f√łre fart√łjet navn og hjemhavn, at m√¶rke b√•den med det af havnemyndigheden udleverede identifikationsm√¶rke.

   • Havneafgift, opl√¶gningsafgift, andre afgifter og gebyrer samt ethvert forbrug af el, vand, signalforsyning eller anden forsyning betales efter de til enhver tid g√¶ldende takster.

1.3. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udf√łrer opgaver inden for havneomr√•det efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte sl√¶besteder efter behov.

1.4. Havnemyndigheden skal i tjenestetiden v√¶re if√łrt uniform eller uniformskasket, og skal i √łvrigt kunne legitimere sig, hvis det forlanges.

   • Havneopsynet/havnemesteren b√¶rer i tjenestetiden p√•kl√¶dning m√¶rket med Augustenborg Brolaug, havnemester/havneassistent eller tilsvarende.

2. Regler for opankring, sejlads, fort√łjning m.m.

2.1. Fart√łjer m√• ikke ankres inden for havnens s√łomr√•de uden bydende n√łdvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet s√¶rlig tilladelse dertil. 2.2. Fart√łjer, der tillades opankret uden for havnens ydre v√¶rker, men inden for havnens s√łomr√•de, skal f√łre forskriftm√¶ssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne). 2.3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fart√łj, som ankrer inden for havnens s√łomr√•de, flyttes, hvis havnemyndigheden sk√łnner, at fart√łjet hindrer fri og sikker passage. S√•fremt ankringen ikke er oph√łrt, til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fart√łjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4. For sejladsen inden for havnens omr√•de g√¶lder de af S√łfartsstyrelsen til enhver tid udf√¶rdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. s√¶rlige regler, der m√•tte fremg√• af ordensreglementets individuelle del.

2.5. Sejlads inden for havnens omr√•de skal foreg√• med hastigheder, der ikke overstiger opsl√•ede fartgr√¶nser eller, i mangel af s√•danne, med s√• lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal man√łvreres s√•ledes, at der ikke er risiko for beskadigelse af havne anl√¶gget.

  • H√łjest tilladte fart i havnen er 3 knob eller sikker styrefart.
2.6. Fastliggende fart√łjer m√• bortset fra n√łdvendig forhaling ved ‚ÄĚlastning/losning‚ÄĚ, reparation,¬†br√¶ndstofp√•fyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
  • En lejet plads kan ikke fremlejes eller udl√•nes af lejeren.
  • Benyttes pladsen ikke i l√¶ngere eller kortere perioder af lejeren, til den p√• pladsen registrerede b√•d, disponerer havnemyndigheden over pladsen.
  • B√•dejeren/-f√łreren af fart√łjet er pligtig til at benytte det til enhver tid anvendte system til markering af ledig plads. G√¶lder ogs√• ved frav√¶r under 2 n√¶tter.
  • Dato for oph√łr af ledighed b√łr anf√łres ved pladsen.

2.7. G√¶stende fart√łjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. G√¶stende fart√łjer skal forhale til en anden plads, hvis en s√•dan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen √łnskes brugt af et fart√łj, som har f√•et pladsen anvist.

  • G√¶stesejlere kan benytte tilg√¶ngelige pladser overalt, hvor ikke andet er skiltet, dvs. b√•dpladser der er markeret med gr√łnt skilt.
  • De gr√łnne/r√łde skilte er vejledende. En fastligger kan g√łre krav p√• sin anviste, faste plads, forudsat dato for oph√łr af ledighed er overskredet.
  • Fastliggere opfordres til at vise hensyn i forbindelse med at retten kr√¶ves.
  • G√¶stesejlere skal, medmindre andet er meddelt ved opslag, snarest, efter ankomst indbetale havneafgift via betalingsautomat
  • Der m√• kun fort√łjes ud for kranerne i havnen i forbindelse med benyttelse af kranerne. Efter endt arbejde skal der straks forhales.
  • Fart√łjer m√• ikke fort√łjes til bolv√¶rker, broer, friholderv√¶rker eller lignende, men kun til de anbragte fort√łjningsindretninger s√•som pullerter, fort√łjningsringe og lignende.
  • El- og vandforbrug:
  • St√¶rkstr√łmsregulativ for havne skal overholdes.
  • Opvarmning m√• kun ske med fart√łjets egen fast installerede 12/24 volts varmeanl√¶g. El- forbrug betales efter de til enhver tid g√¶ldende takster.
  • B√•de der ligger i vandet i havnen i perioden 16.11.-31.3. m√• kun anvende anvist og afl√•st el-stik. Vandbesparende str√•le-/brushoveder skal anvendes ved spuling/reng√łring af d√¶k og fribord (ikke ved fyldning af vandtank).
  • Bilvask p√• havnens omr√•de er ikke tilladt.
  • Betaling for el- og vandforbrug sker efter g√¶ldende takster.

2.8. Efterkommes et givet p√•bud ikke, kan havnemyndigheden lade fart√łjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9. Alle fart√łjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fort√łjninger og affendring, der er afpasset efter fart√łjets st√łrrelse og under alle forhold holder fart√łjet inden for den anviste plads.

  • Fastliggende fart√łjer skal have mindst 2 fendere i hver side.

2.10. Fart√łjer m√• ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist sp√¶rrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og n√•r det forlanges, skal de sl√¶kkes for andre b√•de.

  • Ved dobbelte p√¶lepladser anvendes kun √©n agter fort√łjning, og der skal gives plads for ind- sejling p√• nabopladsen.

2.11. Fart√łjsejeren har ubetinget pligt til j√¶vnligt at tilse sit fart√łj, n√•r det henligger i eller p√• havnen, og s√łrge for, at det er l√¶nset, vel fort√łjet og affendret i begge sider, ligesom fart√łjsejeren under opl√¶gning p√• land har ubetinget ansvar for, at fart√łjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afd√¶kning er passende fastgjort.

2.12. Bliver det af pladshensyn n√łdvendigt, at flere fart√łjer ligger p√• siden af hinanden, skal de, som ligger n√¶rmest bolv√¶rket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenp√• liggende fart√łjer har fri og uhindret passage over d√¶kket. Mandskabet fra de yderste b√•de skal s√• vidt muligt passere over ford√¶kket p√• de inderste b√•de.

  • S√•vel fastliggere som g√¶stesejlere m√• affinde sig med midlertidigt at kunne blive ‚ÄĚlukket inde‚ÄĚ, ved at lade anden b√•d fort√łje udenp√•.
  • Udenp√• liggende b√•des ejere og mandskab skal v√¶re behj√¶lpelige med at skaffe ind- og udpassage for indenfor liggende b√•de.

2.13. Sl√¶bejoller og lignende m√• kun anbringes ved fart√łjet, s√•fremt det kan ske uden gener for andre fart√łjer.

  • Uden p√• hinanden liggende b√•de m√• ikke anbringe sl√¶bejolle og lignende p√• siden.
  • Fastliggere m√• kun anbringe sl√¶bejoller og lignende ved b√•den, n√•r det kan ske inden for rammerne af den anviste plads. Sl√¶bejollen skal, n√•r fart√łjet forlader havnen, enten med- tages eller l√¶gges p√• land p√• et, af havnemyndigheden, anvist sted. Sl√¶bejoller m√• ikke optage b√•dplads.
  • Sl√¶bejoller og lignende skal v√¶re tydeligt m√¶rkede med tilh√łrsforhold (ejers navn og plads- nummer).
  • Havnemyndigheden afg√łr, om et fart√łj kan betegnes som en sl√¶bejolle.

2.14. Fart√łjer, der ligger fort√łjet, skal fastg√łre fald og lignende s√•ledes, at det ikke klaprer un√łdigt mod masten.

2.15. Et fart√łj m√• ikke opl√¶gges i eller p√• havnen uden havnemyndighedens forudg√•ende tilladelse. En s√•dan tilladelse vil i givet fald indeholde de forn√łdne, praktiske anvisninger, betingelser og √łkonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

  • G√¶steb√•de som efterlades ubemandet i mere end 12 timer, skal give meddelelse herom til brolauget, der skal oplyses kontaktperson, som p√• forlangende vil kunne flytte b√•den.

2.16. Efterladte, sunkne eller strandede fart√łjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en, af havnemyndigheden, fastsat rimelig tid. Efterkommes et p√•l√¶g herom ikke, kan havne- myndigheden efter endnu en meddelt frist lade fart√łjet fjerne og s√¶lge for ejerens regning. Inden salget skal havnen s√• vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis d√¶kning af havnens omkostninger. S√•fremt en uafh√¶ngig vurderingsmand har erkl√¶ret, at fart√łjet er v√¶rdil√łst, eller at dets v√¶rdi ikke overstiger de sk√łnnede salgs- omkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fart√łjet bort efter at have givet skriftlig meddelel- se herom til ejeren. S√•fremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag p√• fart√łjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad eller lokal ugeavis. Uanset s√•dant salg eller bortskaffelse h√¶fter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17. Vrag må ikke anbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådan vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

  • Ethvert fart√łj som henligger inden for havnens omr√•de, ligger for ejerens ansvar, regning og risiko.
  • Ophold i b√•den m√•, udover i perioden 1.4.-15.11. kun v√¶re af kortere varighed.
  • Fast ophold (Folkeregisteradresse) er kun tilladt efter skriftlig aftale med havnemyndigheden.
  • Aftale om fast ophold i b√•den skal indeholde aftale om periode, pladsleje, afregning af for- brug, sikkerhedsforhold, forsikringsforhold, affaldsbortskaffelse og f√¶rdselsforhold m.v. Aftaleperiode max. 2 √•r ad gangen og uden ret for lejer til ny aftale.2.15

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1. S√łs√¶tning/optagning m√• kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolv√¶rker, ramper og lignende.

  • Vinteropl√¶gning, brug af kran m.m.:
   • Vinteropl√¶gning p√• havnens omr√•de m√• kun ske efter forudg√•ende ans√łgning og betaling for vinteropl√¶gning hvert √•r.
   • B√•dvogne/-stativer/-bukke skal v√¶re i forsvarlig stand, st√łrrelse og nemt man√łvrerbare.
   • Havnemyndigheden afg√łr om b√•dvogne/-stativer/-bukke er i rette stand.
   • Findes b√•dvogne/-stativer/-bukke i uforsvarlig stand kan anvendelse p√• havnen n√¶gtes.
   • Som hovedregel m√• b√•de kun opl√¶gges p√• P-pladsen i perioden 15/10 ‚Äď 1/5
   • Som hovedregel skal b√•dopl√¶gning ske senest den 15.11.
   • K√łret√łjer, der ikke direkte anvendes til optagning eller is√¶tning af b√•de, m√• ikke opholde sig i kranomr√•det. Undtaget herfra er korte ophold i forbindelse af- og p√•l√¶sning af materiel til brug for optagning/is√¶tning.
   • Brugere af b√•dkran og mastekraner er ansvarlige for afsp√¶rring af kranomr√•det, s√• uvedkommende f√¶rdsel ledes udenom kranomr√•det.
   • Benyttelse af kraner sker for egen regning og risiko.
   • G√¶ldende lovgivning vedr√łrende brug af kraner, l√łftegrej og arbejdssikkerhed skal over- holdes.
   • Brug af havnens mastekran er kun for b√•delaugets medlemmer.
   • Efter brug skal kranen afleveres i rette position. √Ög, wirer, kabler og h√•ndtag l√¶gges p√• plads.
   • Adgang til b√•drampen kun for aktive medlemmer af sejlklubben eller b√•delauget, eller efter betaling p√• billetautomat.
   • I forbindelse med opl√¶gning er havnen eller den/de af havnen bemyndigede, behj√¶lpelige med at s√¶tte stativer, bukke og vogne frem. S√•fremt sker med traktor eller andet motork√łret√łj, skal f√łren af motork√łret√łjet have tillades af brolauget inden arbejdet p√•begyndes.
   • Man√łvrering p√• land skal ske med egnet/ afpasset grej og kyndig betjening. Vurderes grej og betjening uegnet, kan havnemyndigheden forbyde egen man√łvrering.
   • Efter s√łs√¶tning skal l√łst grej/materialer, der anvendes ved vinteropl√¶gningen, fjernes fra opl√¶gningspladsen, og m√• kun anbringes p√• b√•dvogne, s√• det ikke generer man√łvrering med disse.
   • Fort√łjninger, udhalerliner samt trapper, m√•tter m.m. skal fjernes fra b√•dplads/broen umiddelbart efter optagning.
   • Ved salg af b√•d/uden egen b√•d fastliggende i havnen, skal b√•dvogne, stativer, bukke og andet grej fjernes fra havnens omr√•de senest 14 dage efter at b√•den er afhentet.

3.2. Umiddelbart efter s√łs√¶tning/ops√¶tning har fart√łjsejeren pligt til at rydde kajen og/eller land- plads for bukke, vogne, st√łtter og andet grej, samt affald.

3.3. Fart√łjer, b√•dvogne og master m.m. m√• kun anbringes p√• de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

  • Havnemyndigheden afg√łr suver√¶nt det enkelte fart√łjs placering p√• land, herunder afstand til nabob√•d m.v.
  • Flytning af vinteroplagt b√•d efter den 15.11. kun efter aftale med havnemyndigheden og mod betaling af gebyr jf. takstblad.
  • Stativer, bukke og vogne der benyttes ved vinteropl√¶gning p√• havnearealet, skal v√¶re tyde- ligt m√¶rket med pladsnummer, ejers og fart√łjets navn samt gyldigt √•rsm√¶rke. Ikke tydeligt m√¶rket grej, vil l√łbende blive fjernet af havnemyndigheden og for ejers regning og risiko.
  • Fart√łjer m√• ikke vinteropbevares p√• land med rejst mast. Fart√łjer med rejst mast m√• kun henstilles p√• land kortvarigt, i s√¶rlige tilf√¶lde og kun efter havnemyndighedens anvisning.
  • Master skal umiddelbart efter afrigning placeres i eller ved dertil indrettet stativ, i masteskur.
  • Master eller andet grej m√• ikke henligge p√• kajomr√•det eller langs kajarealet l√¶ngere end n√łdvendigt for klarg√łring af masten til placering i mastehus eller til rigning ved s√łs√¶tning.
  • Eventuel overbygning/-d√¶kning af fart√łjet m√• ikke v√¶re mere end 50 cm bredere end b√•den.
  • For og agter vil det v√¶re afh√¶ngigt af den anviste plads, men m√• ikke bygges ud over k√łrevejen.

3.4. Ved fart√łjer og b√•dvogne m.m. der henst√•r p√• havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5. Benzin m√• ikke forefindes i fart√łjer p√• land. Tankene skal t√łmmes og udluftes. Opbevaring af motorbr√¶ndstoffer, sm√łreolier og flaskegas p√• havnens omr√•de m√• kun finde sted med brand- myndighedens tilladelse.

3.6. Ved brændstof påfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige milj√ł- og ordensbestemmelser

4.1. Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealerne.

4.2. Milj√łfarligt affald, s√•som spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer m√• ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3. Reparationsarbejder eller lignende p√• fart√łjer eller materiel, som henligger i havnen, skal foreg√• i henhold til g√¶ldende milj√ł- og arbejdsmilj√łbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til g√¶ldende bestemmelser s√•ledes, at havnen ikke p√•f√łres et oprens- nings-, milj√ł- eller iltsvindsproblem.

  • Enhver p√•f√łring, anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medf√łrer tab af retten til b√•dplads i havnen og betragtes s√•ledes som en v√¶sentlig eller grov misligholdelse.
  • Ved mistanke om p√•f√łring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende, er b√•d- og/eller pladslejeren/-ejeren forpligtet til at medvirke til testning af den anvendte bund- maling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medf√łrer tab af retten til b√•dplads i havnen, og betragtes s√•ledes som en v√¶sentlig eller grov misligholdelse. S√•fremt b√•d- og/eller pladslejeren/-ejeren har p√•f√łrt eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er b√•d- og/eller pladslejeren/-ejeren forpligtet til at betale omkostningerne til disse under- s√łgelser.
  • Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omst√¶ndigheder p√•byde, at b√•d- og/eller plads- lejeren/-ejeren inden for en n√¶rmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende p√• milj√łrigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et p√•bud herom ikke straks, medf√łrer det tab af retten til b√•dplads i havnen og betragtes s√•ledes som v√¶sentlig eller grov misligholdelse.
  • (1) P.t. jf. Bekendtg√łrelse om begr√¶nsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1257 af 15/12 /2011) og bek. om √¶ndring af bekendtg√łrelse om begr√¶nsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne form√•l (organiske forbindelser) (bek.nr. 926 af 18/11/2002).
  • S√•fremt en fart√łjsejer eller bruger af havnen uanset tilh√łrsforholdet til havnen, for√•rsager jordforurening omfattet af Jordforureningslovens ¬ß 41, er fart√łjsejeren/brugeren forpligtet til omg√•ende og uden t√łven, at iv√¶rks√¶tte foranstaltninger til begr√¶nsning af forurenings- skaden for derefter straks at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhj√¶lpende foranstaltninger. Havnemyndigheden skal omg√•ende underrettes om enhver forureningsh√¶ndelse.

4.4. Udpumpning af marinetoiletter eller t√łmning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5. Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og t√łmmes i de s√¶rlige beholdere, der er opstillet p√• havnen m√¶rket ‚ÄĚSpildolie‚ÄĚ eller ‚ÄĚOlieholdigt bundvand‚ÄĚ.

  • Der henvises til oversigtsplan for affaldsh√•ndtering m.v. Ved tvivl, henvendelse til Brolauget.

4.6. Afrensning af fart√łjer, som er p√•f√łrt biocidholdig bundmaling, m√• alene finde sted ved even- tuelle s√¶rligt indrettede vaskepladser.

  • Afvaskning/h√łjtryksspuling af fart√łjets bund er kun tilladt p√• havnens spuleplads p√• kajen.
  • Hel eller delvis afrensning af bundmaling p√• vinteropl√¶gningspladsen m√• kun ske ved hj√¶lp af de af/gennem havnen anskaffede v√¶rkt√łjer. Havnemyndigheden ops√¶tter betingelser og takster for benyttelse af maskinerne.
  • Sandbl√¶sning eller besl√¶gtede afrensningsmetoder p√• havnens omr√•de er kun tilladt efter s√¶rlig aftale med havnemyndigheden og overholdelse af g√¶ldende lovgivning
  • P√• vinteropl√¶gningspladsen m√• kun fribord og d√¶k spules, og kun med rent vand.
  • Det skal sikres, at intet milj√łfarligt materiale kan l√łbe i vinteropl√¶gningspladsens afl√łbsriste.
  • Gennemspuling af ferskvandkredsl√łbet p√• motorer med tokreds k√łlesystem og motorer med enkeltkredssystem (saltvandsk√łlet) er tilladt, n√•r evt. k√łlev√¶sker opsamles og bortskaffes p√• milj√łrigtig vis.

4.7. F√łlgende aktiviteter m√• kun finde sted inden for havnens omr√•de med havnemyndighedens forudg√•ende tilladelse:

  • Afbr√¶nding af fyrv√¶rkeri. Afbr√¶nding af festfyrv√¶rkeri kr√¶ver dog tillige politiets tilladelse.
  • √Öben ild, herunder √•ben grill om bord i fart√łjet og p√• havneomr√•det i √łvrigt udenfor even- tuelle dertil indrettede grillpladser.
   • Grill m√• ikke opstilles p√• br√¶ndbart underlag.
  • Fiskeri
  • Inden for havnens omr√•de jf. foranst√•ende ¬ß 1.2 stk. 2 og 3 er al fiskeri forbudt, med undtagelse af b√łrns krabbefiskeri, der er tilladt under eget ansvar og under tilsyn af voksne. Placering af fiskegrej efter havnemyndighedens anvisning.
  • Vandskil√łb, kapsejlads, benyttelse af sejlbr√¶tter, sejlads med vandscootere og lignende.
  • Badning og dykning fra skibe, bolv√¶rker eller broer.
  • Placering af husb√•de.
   • For at fastholde et levende sejlermilj√ł i Augustenborg brolaugs omr√•de m√• der ikke henl√¶gges husb√•de eller husb√•dslignende fart√łjer. Havnemyndigheden afg√łr, hvorvidt et fart√łj passer til havnens milj√ł.
  • Teltslagning og opstilling af campingvogne.
   • Parkering af og overnatning i campingvogne og autocampere samt teltslagning kan tillades i forbindelse med officielle arrangementer, og kun med forud indhentet skriftlig tilladelse fra havnemyndigheden og anden relevant myndighed som brand, politi, kommune m.fl.
   • Parkering af b√•dtrailere m√• kun ske efter anvisning fra havnemyndigheden.

4.8. Havnemyndigheden kan give anvisninger vedr√łrende f√¶rdsel p√• havneomr√•det.

  • Hunde skal f√łres i snor, og ejeren/f√łreren skal opsamle og bortskaffe evt. efterladenskaber.
  • N√•r der, p√• havnens omr√•de, arbejdes med kraner, b√•doptagning/-is√¶tning og transport af b√•de p√• land fra kajomr√•de til og fra vinteropl√¶gningspladsen, og i √łvrigt n√•r det kr√¶ves af hensyn til passerendes sikkerhed og p√•g√¶ldende arbejdes udf√łrelse, kan havnemyndigheden omdirigere udenforst√•endes passage af omr√•det.
  • Parkeringsskiltning skal respekteres. Efterkommes p√•bud vedr√łrende parkering ikke, kan havnemyndigheden foranledige det p√•g√¶ldende k√łret√łj fjernet for ejerens regning og risiko.

4.9. Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1. Enhver, der befinder sig p√• havneomr√•det, har pligt til straks at efterkomme havnemyndig- hedens anvisninger og p√•bud, herunder ogs√• om at fjerne sig fra havnens omr√•de. Hvis en fart√łjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelse eller de, af havnemyndigheden givne p√•l√¶g, s√• hurtigt, som det sk√łnnes n√łdvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at tr√¶ffe forn√łdne foranstaltninger til, at s√•dan sker. For beskadigelser, som derved m√•tte blive p√•f√łrt fart√łj med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udf√łrte foranstaltninger m√•tte have medf√łrt.

5.2. Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnekontoret i S√łnderborg havn, men et p√•bud skal under alle omst√¶ndigheder efterkommes.

5.3. Fart√łjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder ting-, person- og f√łlgeskade), der er for√•rsaget ved fejl eller fors√łmmelse udvist af fart√łjsejeren eller √łvrige bes√¶tningsmedlemmer. Ansvaret g√¶lder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anl√łbet af, opholdet i, brugen af eller afsejling fra havnen.

  • Ethvert fart√łj med fast plads i havnen skal v√¶re hel√•rligt ansvarsforsikret. Forsikringspolice samt gyldig kvittering for indbetalt pr√¶mie skal forevises for havnemyndigheden efter dennes n√¶rmere bestemmelse.

Havnemyndigheden er ansvarlig for skader p√• fart√łjet eller dettes bes√¶tning, s√•fremt skaderne er for√•rsaget ved fejl eller fors√łmmelse beg√•et af havnemyndigheden.

Medmindre h√łjere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtr√¶delse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, f√łrste afsnit, med b√łde.

  • Overtr√¶delser kan endvidere medf√łre udvisning af havnen og evt. erlagt havneleje tilbagebetales ikke.

Havnemyndigheden i vores del af Augustenborg havn, er den til en hver tid siddende bestyrelse for Brolauget. Kontakt info til bestyrelsen kan forefindes på hjemmesiden: www.augustenborghavn.dk

Vedtaget den 6. juli 2022

Augustenborg Brolaug.

Bestyrelsen

Bilag 1: Havneplan

Augustenborg Brolaug

Augustenborg Brolaugs broer er angivet med skraveret arealer herunder. Vestbroerne og Dæmnings Broerne.

Havnearealer

Dybder kan afvige fra det angivne

Download ordensreglement for Augustenborg havn.